product image nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

product image nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm product image giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của product image.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • product image

    * kinh tế

    hình ảnh sản phẩm