product designs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

product designs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm product designs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của product designs.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • product designs

    * kinh tế

    thiết kế sản phẩm