product group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

product group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm product group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của product group.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • product group

    * kinh tế

    nhóm sản phẩm