production bay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

production bay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm production bay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của production bay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • production bay

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    buồng sản suất