production plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

production plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm production plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của production plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • production plan

    * kinh tế

    kế hoạch sản xuất

    * kỹ thuật

    kế hoạch sản xuất