production team nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

production team nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm production team giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của production team.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • production team

    * kinh tế

    đội ngũ sản xuất