production sand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

production sand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm production sand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của production sand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • production sand

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cát chứa sản phẩm