production base nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

production base nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm production base giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của production base.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • production base

    * kỹ thuật

    cơ sở sản xuất

    xây dựng:

    trạm sản xuất