production rule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

production rule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm production rule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của production rule.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • production rule

  * kỹ thuật

  nguyên tắc sản xuất

  quy tắc điều kiện-tác dụng

  quy tắc nếu-thì

  quy tắc suy diễn

  toán & tin:

  quy tắc sản xuất