production line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

production line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm production line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của production line.

Từ điển Anh Việt

 • production line

  * danh từ

  dây chuyền sản xuất

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • production line

  * kinh tế

  dây chuyền lắp ráp, dây chuyền sản xuất

  dây chuyền sản phẩm

  * kỹ thuật

  dây chuyền lắp ráp

  dây chuyền sản xuất

  xây dựng:

  dây chuyền công nghệ

  toán & tin:

  dây truyền

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • production line

  mechanical system in a factory whereby an article is conveyed through sites at which successive operations are performed on it

  Synonyms: assembly line, line