production time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

production time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm production time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của production time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • production time

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thời gian sản xuất