production plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

production plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm production plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của production plant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • production plant

    * kinh tế

    công xưởng

    công xưởng sản xuất

    phân xưởng sản xuất