production mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

production mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm production mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của production mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • production mode

    * kinh tế

    phương thức sản xuất