production card nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

production card nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm production card giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của production card.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • production card

    * kinh tế

    thẻ sản xuất