production area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

production area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm production area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của production area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • production area

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    diện tích sản xuất