production peak nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

production peak nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm production peak giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của production peak.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • production peak

    * kinh tế

    đỉnh cao sản xuất

    sản lượng cao nhất