production lot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

production lot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm production lot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của production lot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • production lot

    * kỹ thuật

    lô sản phẩm

    loạt sản phẩm