production test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

production test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm production test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của production test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • production test

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  sự thử nghiệm sản xuất

  hóa học & vật liệu:

  thử nghiệm sản xuất