productionist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

productionist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm productionist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của productionist.

Từ điển Anh Việt

  • productionist

    * danh từ

    người chủ trương hợp tác để sản xuất