product policy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

product policy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm product policy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của product policy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • product policy

    * kinh tế

    chính sách sản phẩm