product display nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

product display nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm product display giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của product display.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • product display

    * kinh tế

    trưng bày sản phẩm