product load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

product load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm product load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của product load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • product load

    * kinh tế

    sự giảm nhiệt theo sản phẩm