productiveness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

productiveness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm productiveness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của productiveness.

Từ điển Anh Việt

 • productiveness

  /productiveness/

  * danh từ

  sức sản xuất; năng suất, hiệu suất

  labour productiveness: năng suất lao động

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • productiveness

  * kỹ thuật

  năng suất

  sản lượng

Từ điển Anh Anh - Wordnet