productivity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

productivity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm productivity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của productivity.

Từ điển Anh Việt

 • productivity

  /productivity/

  * danh từ

  sức sản xuất; năng suất, hiệu suất

  labour productiveness: năng suất lao động

 • Productivity

  (Econ) Năng suất.

  + Sản lượng của một đơn vị đầu vào được sử dụng. Xem AVERAGE PRODUCT.

 • productivity

  năng suất

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • productivity

  * kinh tế

  hiệu suất

  năng suất

  sản lượng

  sản lượng (tính trên đơn vị diện tích)

  sức sản xuất

  * kỹ thuật

  hiệu suất

  năng suất

  năng suất (lao động)

  sản lượng

  sự sản xuất

  sức sản xuất

  toán & tin:

  năng suất (của hệ thống)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • productivity

  (economics) the ratio of the quantity and quality of units produced to the labor per unit of time

  Similar:

  productiveness: the quality of being productive or having the power to produce

  Antonyms: unproductiveness