products cycle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

products cycle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm products cycle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của products cycle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • products cycle

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chu kỳ sản xuất