products nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

products nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm products giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của products.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • products

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    các sản phẩm