product cycle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

product cycle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm product cycle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của product cycle.

Từ điển Anh Việt

  • Product cycle

    (Econ) Chu kỳ sản phẩm.

    + Cụm thuật ngữ này miêu tả hình thái về quá trình đi qua của các sản phẩm mới, sau đó trải qua giai đoạn của hoàn thiện và chuẩn hoá sản phẩm.