productive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

productive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm productive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của productive.

Từ điển Anh Việt

 • productive

  /productive/

  * tính từ

  sản xuất

  productive labour: lao động sản xuất

  productive forces: lực lượng sản xuất

  sinh sản, sinh sôi

  sản xuất nhiều; sinh sản nhiều; màu mỡ, phong phú

  productive fields: đồng ruộng màu mỡ

  productive writer: nhà văn sáng tác nhiều

 • productive

  sản xuất

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • productive

  * kinh tế

  có hiệu quả

  có năng suất

  có năng suất cao

  hữu ích

  màu mỡ

  màu mỡ, phì nhiêu

  sản xuất

  sản xuất nhiều

  sinh sản nhiều

  thực hiện được nhiều

  * kỹ thuật

  phong phú

  sản xuất

  sản xuất nhiều

  sinh lợi

  toán & tin:

  hữu hiệu

  hóa học & vật liệu:

  màu mỡ

  cơ khí & công trình:

  mầu mỡ

  xây dựng:

  sản xuất được (nhiều)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • productive

  producing or capable of producing (especially abundantly)

  productive farmland

  his productive years

  a productive collaboration

  Antonyms: unproductive

  yielding positive results

  Similar:

  generative: having the ability to produce or originate

  generative power

  generative forces

  Antonyms: consumptive

  fat: marked by great fruitfulness

  fertile farmland

  a fat land

  a productive vineyard

  rich soil

  Synonyms: fertile, rich