productive life of a machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

productive life of a machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm productive life of a machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của productive life of a machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • productive life of a machine

    * kinh tế

    đời sống thực tế của một cái máy