productive series nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

productive series nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm productive series giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của productive series.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • productive series

    * kỹ thuật

    loạt chứa sản phẩm