productive unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

productive unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm productive unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của productive unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • productive unit

    * kinh tế

    đơn vị sản xuất