productive society nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

productive society nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm productive society giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của productive society.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • productive society

    * kinh tế

    hợp tác xã sản xuất