productive loan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

productive loan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm productive loan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của productive loan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • productive loan

    * kinh tế

    khoản vay sản xuất