productive-output method of depreciation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

productive-output method of depreciation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm productive-output method of depreciation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của productive-output method of depreciation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • productive-output method of depreciation

    * kinh tế

    phương pháp khấu hao theo sản lượng