productive forces nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

productive forces nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm productive forces giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của productive forces.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • productive forces

    * kinh tế

    lực lượng sản xuất

    sức sản xuất