productively nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

productively nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm productively giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của productively.

Từ điển Anh Việt

 • productively

  * phó từ

  sản xuất

  tạo ra, phát sinh (sau khi làm cái gì)

  sản xuất nhiều; sinh sản nhiều (người, động vật ); màu mỡ, phong phú (đất )

  thực hiện được cái gì nhiều, hữu ích

Từ điển Anh Anh - Wordnet