productive efficiency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

productive efficiency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm productive efficiency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của productive efficiency.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • productive efficiency

    * kinh tế

    hiệu quả sản xuất