product design nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

product design nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm product design giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của product design.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • product design

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự thiết kế sản phẩm