product data nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

product data nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm product data giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của product data.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • product data

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dữ liệu sản phẩm