product id nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

product id nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm product id giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của product id.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • product id

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    số ID sản phẩm