productname nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

productname nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm productname giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của productname.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • productname

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tên sản phẩm