product water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

product water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm product water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của product water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • product water

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nước thành phẩm