product layout nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

product layout nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm product layout giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của product layout.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • product layout

    * kỹ thuật

    bố trí sản phẩm