product safety nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

product safety nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm product safety giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của product safety.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • product safety

    * kinh tế

    an toàn sản phẩm