productible nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

productible nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm productible giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của productible.

Từ điển Anh Việt

  • productible

    * tính từ

    có thể sản xuất dược