product mix nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

product mix nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm product mix giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của product mix.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • product mix

    * kinh tế

    phối hợp sản phẩm

    tổ hợp sản phẩm