product swap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

product swap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm product swap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của product swap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • product swap

    * kinh tế

    hoán đổi sản phẩm