product rule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

product rule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm product rule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của product rule.

Từ điển Anh Việt

  • Product rule

    (Econ) Quy tắc tích số.

    + Một quy tắc để xác định đạo hàm của một hàm theo một biến, khi hàm số bao gồm tích của hai hoặc nhiều hàm số riêng biệt của biến số.