product benefit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

product benefit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm product benefit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của product benefit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • product benefit

    * kinh tế

    lợi ích của sản phẩm