print styles nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print styles nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print styles giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print styles.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • print styles

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kiểu in